Informacje dla wierzycieli

Wierzyciel nie posiadający wiedzy o majątku dłużnika może złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801(1) kpc w zw. z art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 167 poz. 1191 z późn. zm.). Wraz z wnioskiem należy dokonać opłaty stałej w kwocie 83,85zł na rachunek Komornika w BGŻ BNP Paribas SA nr: 41 20300045 1110 0000 0197 3220.

W przypadku złożenia wniosku oraz dokonania opłaty stałej należy uiścić zaliczkę na pokrycie wybranych lub wszystkich wydatków wynikających z art. 39.2.7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji na poczet opłat za zapytania.

 

Przedmiotowe opłaty wynoszą:

- do Starostwa Powiatowego, oraz Urzędu Miejskiego celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości; (opłata uzależniona od ilości nieruchomości dłużnika- wielokrotnosć kwoty: 50,00zł)
- do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych celem ustalenia, czy dłużnik figiruje w ewidencji jako właściciel nieruchomości (20,00zł)
- do Urzędu Skarbowego, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada rachunek bankowy, czy pobiera świadczenia podlegające egzekucji; czy składa deklaracje podatkowe (45,00 zł)
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne dłużnika; (34,69 zł)
- e-zapytanie (elektronicznie) do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, celem ustalenia czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu mechanicznego;(0,00 zł)
- do Biura Ewidencji Ludności  celem ustalenia, adresu zameldowania oraz danych osobowych dłużnika lub e-zapytanie (elektornicznie) do CPD MSWIA; (0,00 zł)
- do Centralnej Informacji o  Zastawach Rejestrowych ustalenia czy dłużnik figuruje jako zastawca w rejestrze zastawów (zgodnie z art. 8051 kpc zapytanie takie jest obligatoryjne  w sprawach, gdzie egzekwowane świadczenie przekracza dwadzieścia tysięcy złotych) (20,00 zł)

- w ramach zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornik dokonuje również:

-poszukiwania majątku dłużnika oraz powiązań osobowych i kapitałowych poprzez moduł Beck KRS

 

Ponadto na wniosek wierzyciela komornik może na wniosek wierzyciela w ramach zlecenia poszukiwania majątku dokonać poszukiwania rachunków bankowych dłużnika za pośrednictwem modułu OGNIVO. Moduł ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

Komornik wykona zapytania za pośrednictwem systemu OGNIVO po złożeniu wniosku przez wierzyciela oraz opłaceniu zaliczki na wydatki na poczet zapytania do wskazanych banków.

 

                                                                                       Godło