Budynek Mieszkalny w Koniakowie

LINK do elicyacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/23552

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Mariusz Nowicki
Kancelaria Komornicza nr V w Cieszynie
43-400 Cieszyn Przepilińskiego 29/2
tel. 338589003  e-mail: [email protected]
www.komornik-cieszyn.com
  GKm 58/22
  
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 58/22 w dniu: 07.08.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
- nieruchomości położonej przy  Koniaków 373, 43-474 Koniaków, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Garncarska 8, Cieszyn, 43-400 Cieszyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00089154/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obj KW BB1C/00089154/9 położona jest w Koniakowie 373, gmina Istebna, powiat cieszyński, województwo śląskie. Obejmuje ona działka o nr ewid. 3703 o powierzchni 2317 m2, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym przy drodze dojazdowej. Pozostała część działki jest zagospodarowana jako teren zielony. Działka nie jest ogrodzona. Dojazd do posesji od głównej drogi o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości tereny pod zabudowę mieszkalną. Nieruchomość jest wyposażona jest w przyłącze : energii elektrycznej, wodę z własnej studni, ścieki odprowadzone do do zbiornika szczelnego na działce . Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 68,22 m², powierzchni dodatkowej 89,73 m2 w postaci piwnic i strychu, piętrowy, całkowicie podpiwniczony, konstrukcji murowano-drewnianej , z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Budynek wykończony, w średnim stanie technicznym. Opis konstrukcji budynku, instalacji, oraz opis wykończenia i układu funkcjonalnego znajduje się w operacie szacunkowym biegłego, będącego integralną częścią protokołu opisu i oszacowania Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym- służebność mieszkania w jednym pokoju dotychczas przez uprawnioną zajmowanym w budynku mieszkalnym nr 373 w Koniakowie wraz z prawem korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku, a nadto z prawem swobodnego poruszania się po działce nr 3703 ustanowionej nieodpłatnie i dożywotnio na rzecz: Anna Kempa; prawo wycenione przez biegłego na kwotę: 67 500,00 zł
Suma oszacowania wynosi 449 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 425,00 zł.  
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 44 990,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 41 2030 0045 1110 0000 0197 3220 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  14.08.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 Komornik Sądowy
mgr Mariusz Nowicki
 

Termin licytacji: 
środa, 7 Sierpień, 2024 - 12:00
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło