Budynek Mieszkalny w Strumieniu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C00039902/03

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu r.05-03-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 43-246 Strumień, Powstańców Śląskich 22, dla której  Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C/00039902/3.

Użytkowanie wieczyste obejmuje działkę o nr ewid. 560/43 o pow 498 m2, która  zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 170,76 m2

Suma oszacowania wynosi 321 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 150,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
41 20300045 1110 0000 0197 3220.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Termin licytacji: 
wtorek, 5 Marzec, 2019 - 14:00
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło