Budynek użytkowy w Zebrzdowicach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C/0070692/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu r.18-12-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej  do dłużnika:Przedsiębiorstwo Robót Górniczych INTERGWAREK Sp. z o.o. w likwidacjipołożonej: 43-410 Zebrzydowice, ul. Skotnicka, Zebrzydowice Dolne,
     dla której  Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C/0070692/6  

Działki nr ewid. 1132, 1134/1 o łącznej powierzchni 0,1127 ha na gruncie stanowią całość, zabudowane są budynkiem usługowo-gastronomicznym, zlokalizowanym w całości na działce 1132 - w jej zachodniej części. Działka ogrodzona jest częściowo płotem drewnianym z bramą i furtką osadzoną na elementach stalowych. Teren nieruchomości bez większych spadków, dojście oraz dojazd budynku utwardzone asfaltem (zachodnia część), plac we wschodniej części zarośnięty wysoką trawą. Wjazd na posesję od strony zachodniej oraz północnej, dajazd drogą asfaltową. Otoczenie nieruchomości to teren zabudowy mieszkaniowej oraz od północy linia kolejowa.
Budynek usługowo-gastronomiczny o powierzchni użytkowej 305,56m2, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, podpiwniczony, murowany, stropy żelbetonowe, dach płaskio konstrukcji żelbetonowej, pokryty papą. Budynek wybudowany w latach 80-tych. Stan techniczny budynku jako całości techniczno-użytkowej ocenia się jako średni, standard budynku ocenia się jako śedni. Budynek od kilku lat nie jest używany, niszczejący.

Suma oszacowania wynosi 382 284,00zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     286 713,00zł (brutto).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 228,40zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 41 20300045 1110 0000 0197 3220
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                  Komornik Sądowy
                                                                                               mgr Mariusz Nowicki

 

Termin licytacji: 
wtorek, 18 Grudzień, 2018 - 14:00
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło