Ciagnik Samochodowy Scania, naczepa Wielton

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-03-2019r. o godz. 09:30 w Ustroniu przy  ul. Katowicka 125
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1.    WIELTON NJ42YB  (r prod. 2007)     1 [szt.]                      42 300,00  **)                 31 725,00
    nr rej. SCIPN55, VIN SUDNJ5VBZ71012498, moc 0
2.    SCANIA R 143 HA (r prod.1995   )   1 [szt.]                         16 500,00  **)    12 375,00
    nr rej. SCI54855, VIN YS2RH4X2A01211701, pojemnosc 14188, moc 0
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę brutto

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art 867 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia  na  rzecz  nabywcy  bez  zastrzeżeń,  jeżeli  osoby  te  przed  rozpoczęciem przetargu  nie  złożą  dowodu,  że  wniosły  powództwo  o zwolnienie  ruchomości  odegzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Przystępujący  do  przetargu  jest  obowiązany  złożyć  rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 41 20300045 1110 0000 0197 3220.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Termin licytacji: 
czwartek, 21 Marzec, 2019 - 09:30
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło