lokal mieszkalny przy uL Kossak-Szatkowskiej 12/33

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C/00089124/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 56, odbędzie się pierwsza licytacja  dwóch udziałów po 1/4  (łącznie 1/2 udziału w prawie) w ograniczonym  prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 33 , położonego  w Cieszynie przy ul. Kossak-Szatkowskiej 12., dla którego to prawa   Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C/00089124/0.

Lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 70,50 m² znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Cieszynie przy ul. Kossak-Szatkowskiej 12. Jest to budynek wolnostojący, o 5 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykowanej, z stropodachem płaskim, pokrytym papą termozgrzewalną, po termomodernizacji. Lokal położony jest na III piętrze. Układ funkcjonalny lokalu : 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, W-C. Lokal zamieszkany, w dobrym stanie technicznym, o dobrym standardzie wykończenia. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o pow. 8,30 m2.

Suma oszacowania 1/2 udziału w prawie (na które składają się dwa udziały po 1/4)  wynosi 107 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    80 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00zł  Rękojmię należy uiścić   najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 41 20300045 1110 0000 0197 3220

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Termin licytacji: 
piątek, 23 Sierpień, 2019 - 12:00
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło