Nieruchomość rolna w Zebrzydowicach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C/00011906/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-04-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 56, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej  do dłużnika:Arkadiusz Sierpiński położonej: Zebrzydowice,
dla której  Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C/00011906/9  

Działki nr 522/11, 522/10 to nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla uzupełnienia zabudowy istniejącej oraz o przeznaczeniu rolnym i leśnym. Działki stanowią całość, nieogrodzone. Teren działki bez znaczących spadków; graniczy z gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Dojazd do nieruchomości realizowany jest od strony ulicy Jesionowej drogą asfaltową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego gminy Zebrzydowice nieruchomości położone są w terenie o symbolach:
Dz. 522/11:  A161MN2 (1065 m2) , A29KDD (79 m2) , A136KDW (300 m2), A100R (3670 m2)- posiada klasę gruntów ŁIII, PsIV, PsV, RIII, A41ZL (1218 m2)  ; część działki znajduje się w obszarze strefy technicznej od sieci elektroenergetycznej 20kV oraz strefy „OW” – obserwacji archeologicznej (obejmującej obszar ochrony stanowiska archeologicznego znajdującego się w sąsiedztwie); część działki znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Zebrzydowice”
Dz. 522/10:  A29KDD (20 m2); działka znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Zebrzydowice”

Suma oszacowania wynosi 114 264,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    85 698,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 426,40zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 41 20300045 1110 0000 0197 3220
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca jest zobowiązany spełnić warunki formalne do nabycia nieruchomości rolnej wynikające z Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.

 

Termin licytacji: 
piątek, 5 Kwiecień, 2019 - 12:30
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło