nieruchomość Zebrzydowice ul. Skotnicka

Link do e-licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/18062

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Mariusz Nowicki
Kancelaria Komornicza nr V w Cieszynie
43-400 Cieszyn Przepilińskiego 29/2
tel. 338589003  e-mail: [email protected]
www.komornik-cieszyn.com
  GKm 62/22
  
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 62/22 w dniu: 21.02.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
- nieruchomości położonej przy  Skotnicka (brak nr),Zebrzydowice Dolne,  43-410 Zebrzydowice, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Garncarska 8, Cieszyn, 43-400 Cieszyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00070692/6.
Opis nieruchomości:
Działki nr ewid. 1132/1 o powierzchni 0,1127 ha, zabudowana jest budynkiem usługowo-gastronomicznym – w jej zachodniej części. Działka całkowicie zaniedbana ogrodzona jest częściowo płotem siatkowym na słupkach stalowych oraz częściowo płotem drewnianym z bramą i furtką osadzoną na elementach stalowych w stanie całkowitej ruiny. Teren nieruchomości bez większych spadków, dojście oraz dojazd do budynku utwardzone asfaltem (zachodnia część), plac we wschodniej części zarośnięty wysoką trawą. Wjazd na posesję od strony zachodniej oraz północnej, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej oraz od północy linia kolejowa. Nieruchomość leży w terenie uzbrojonym, w najbliższej okolicy istnieje dostęp do następujących mediów: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz gazu sieciowego. Dodatkowo na działce znajduje się studnia. Budynek usługowo-gastronomicznym o powierzchni użytkowej 150.87m², w zabudowie wolnostojącej, parterowy, podpiwniczony, murowany, stropy żelbetowe, dach płaski o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą. Budynek wybudowany w latach 80-tych. Stan techniczny budynku jako całości techniczno-użytkowej ocenia się jako zły, standard budynku ocenia się jako zły. Budynek od kilku lat nie użytkowany, niszczejący. Opis konstrukcji budynku, instalacji, opis wykończenia i układu funkcjonalnego znajduje się w operacie szacunkowym biegłego.
Suma oszacowania wynosi 154 242,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 681,50 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 424,20 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 41 2030 0045 1110 0000 0197 3220 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  28.02.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

                                                                                                           Komornik Sądowy
                                                                                                                     mgr Mariusz Nowicki

 

Termin licytacji: 
środa, 28 luty, 2024 - 12:00
Zdjęcia: 

                                                                                       Godło