NIeruchomosć w Kończycach Wielkich

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C/00083858/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 56, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   położonej: 43-416 Kończyce Wielkie,   dla której  Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C/00083858/2  

Nieruchomość składa się z działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1220/2 o pow. 19.457 m2,   obręb 0003 Kończyce Wielkie. Działka ma kształt nieregularny. Nie jest ogrodzona. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości jest nieuregulowany prawnie. Infrastruktura techniczna: od strony północnej i wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie linia energetyczna, przez północny narożnik działki przechodzi gaz ziemny; podstawowe media (prąd, woda, gaz) znajdują się na sąsiedniej działce nr 1220/1.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze
PG – w 98,5%: przeznaczenie podstawowe – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych; przeznaczenie uzupełniające – bazy, składy i magazyny;
RM w 1,5%: przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;

Suma oszacowania wynosi 367 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    244 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 41 20300045 1110 0000 0197 3220

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Termin licytacji: 
piątek, 14 Czerwiec, 2019 - 12:30

                                                                                       Godło