Strona główna

!!! Informacja!!!

W dniach 15.07-26.07 z uwagi na zastępstwo komornika- przyjęcia stron będą odywać się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Od dnia 18.12.2023 Kancelaria mieści się pod adresem 43-400 Cieszyn ul. Przepilińskiego 29/2

Od 01.01.2024 Komornik jest uprawniony do przyjmowania spraw z wyboru całej Apelacji Katwickiej.

Nr kontaktowe kancelarii  (33) 858 90 03, 505 466 684, EPU ID: 1710

Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Mariusz_Nowicki/ezbiegi

Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 41 2030 0045 1110 0000 0197 3220 (w tytule przelewu należy wskazać sygnaturę akt egzekucyjnych).

Komornik jest równiez uprawniony do doręczania korespondencji sądowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz poszukiwania majatku upadłego na wniosek Syndyka w trybie art 178 ustawy Prawo Upadłościowe.

Komornik na wniosek stron sporządza również protokół stanu faktycznego, będący zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

Adres Kancelarii

ul. Przepilińskiego 29/2
43-400 Cieszyn

tel./fax 33 858 90 03 (obsługa telefoniczna interesantów prowadzona jet od poniedziałku do czwartku w godz 10-13)
e-mail: [email protected]

EPU ID: 1710

Kancelaria czynna:
poniedziałek - 9.00 - 15.00
wtorek - 9.00 - 15.00
środa - 9.00 - 15.00
czwartek - 9.00 - 15.00
piątek - 10.00 - 12.00
Komornik przyjmuje strony w środy od 11.00 – 14.00
 

Rachunek bankowy:

BNP Paribas S.A.

41 2030 0045 1110 0000 0197 3220

PPABPLPK: kod BIC (swift), przelewy dokonywane z poza granic kraju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami) od 1 stycznia 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w kancelarii komornika udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko Biała
e-mail: 
[email protected]
tel.: +48 667 632 020

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy o komornikach sądowych,  przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

- pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego

- od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny.

Dane osobowe mogą być udostępniane urzędom, instytucjom i rejestrom państwowym uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, mogą być również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie udzielania informacji z baz danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych, kodeksu postępowania cywilnego i  w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Klauzula informacyjna KIR o przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemu OGNIVO: https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo

                                                                                       Godło